Officer's Contact Details

Sr.No. Name Designation
1 Sh A Y Chowdhari AGM(Dairy)
2 Sh. A N Joshi Manager (System & MIS)
3 Sh Himanshu Kapadia Manager (Finance)
4 Sh.R V Patil Manager (QC)
5 Sh Hanmant Patil Asst Manager (Marketing)
6 Sh. A S Swami Manager (Engineering)
7 Dr. U. V. Mogale Manager ( AH )
8 Sh S V Turambekar Manager (Procurement)
9 Sh K S Joshi Manager(Vashi Dairy)
10 Sh D L Patil Manager(Accounts/ Admnistration Vashi)
11 Dr V.D.Patil Manager (Cattle Feed Plant)
12 Sh Kailas Molak Manager(Purchase)
13 Sh Ramkrushna Patil Incharge (Administration)
14 Sh. P M Adnaik Manager (Civil)
15 Sh V M Kadam Incharge(Bidri C C)
16 Sh S P Gaikwad Incharge (Gadhinglaj C.C.)
17 Sh. Pradeep B Patil Board Secretary
18 Sh. Vinayak Solankure Sr Officer ( Cost )
19 Sh. S. B. Chendake Incharge ( Tawarewadi C.C.)
20 Sh R M Khatvkar Asst Manager ( Gogave C.C. )
21 Sh. Sachiv Jadhav Incharge (Satelite Dairy, Udgaon Shirol)
22 Sh. Prakash V Dalvi Asst. Manager ( Training Section / Vet )
23 Sh. S N Shinde Incharge (Pune )
24 Sh Shivaji R Patil Sr Officer (BMC)
25 Sh Sachin M Patil Public Relation Officer
26 Sh Ananda Swami Officer (Milkotester)
27 Sh. Shivaji Magdum Incharge (Transport )
28 Sh. Sunil Karande Incharge (Store)
29 Sh K.S.Kadam Security Officer
30 Sh B R Mole Sr Officer (Fodder)
31 Sh Y A Chougale Section Officer (Sindhbhumi, Kokan)
32 Smt Neeta Kamat Sr Officer (Women Leadership Dev.)