Officer's Contact Details

Sr.No. Name Designation
1 Sh A Y Chowdhari GM(Dairy)
2 Sh. A N Joshi Manager (System & MIS)
3 Sh J H Patil AGM (Marketing) (on contract)
4 Sh Himanshu Kapadia Manager (Finance)
5 Sh.R V Patil Manager (QC)
6 Sh Hanmant Patil Manager (Marketing)
7 Sh. A S Swami Manager (Engineering)
8 Dr. P J Salunkhe Incharge Manager ( AH )
9 Sh S V Turambekar Manager (Procurement)
10 Sh K S Joshi Manager(Vashi Dairy)
11 Sh D L Patil Manager(Accounts/ Admnistration Vashi)
12 Dr V.D.Patil Manager (Cattle Feed Plant)
13 Sh Kailas Molak Manager(Purchase)
14 Sh Ramkrushna Patil Manager (Administration)
15 Sh. P M Adnaik Manager (Civil)
16 Sh V M Kadam Incharge(Bidri C C)
17 Sh S P Gaikwad Incharge (Gadhinglaj C.C.)
18 Sh. Pradeep B Patil Board Secretary
19 Sh. Vinayak Solankure Sr Officer ( Cost )
20 Sh. S. B. Chendake Incharge ( Tawarewadi C.C.)
21 Sh R M Khatvkar Incharge ( Gogave C.C. )
22 Sh.Dilawar Pakhali Incharge (Satelite Dairy, Udgaon Shirol)
23 Sh. Prakash V Dalvi Asst. Manager ( Training Section )
24 Sh. S N Shinde Incharge (Pune )
25 Sh Shivaji R Patil Incharge (BMC)
26 Sh Sachin M Patil Public Relation Officer
27 Sh B J Mudukshivale Officer (Milkotester)
28 Sh. Shivaji Magdum Incharge (Transport )
29 Sh. Sunil Karande Sr Officer (Store)
30 Sh K.S.Kadam Security Officer
31 Sh B R Mole Sr Officer (Fodder)
32 Sh Bharat Lad Incharge (Sindhbhumi, Kokan)
33 Smt Neeta Kamat Sr Officer (Women Leadership Dev.)