Officer's Contact Details

Test Data
Sr.No. Name Designation
1 Sh. A N Joshi Manager (System & MIS)
2 Sh. S M Patil Board Secretary
3 Sh. A B Karpe Manager (Cost)
4 Sh Himanshu Kapadia Manager (Finance)
5 Sh.S.P Samudre Manager (QC)
6 Sh Hanmant Patil Manager(Marketing)
7 Sh. A S Swami Manager (Engineering)
8 Sh A Y Chowdhari Manager(Dairy)
9 Dr. U. V. Mogale Manager ( AH )
10 Sh S V Turambekar Manager (Procurement)
11 Sh K S Joshi Manager(Vashi Dairy)
12 Sh D L Patil Manager(Accounts/ Admnistration Vashi)
13 Dr V.D.Patil Manager (Cattle Feed Plant)
14 Sh Kailas Molak  Manager(Purchase)
15 Sh D K Patil Manager(Administration)
16 Sh. P M Adnaik  Manager (Civil)
17 Sh V M Kadam Incharge(Bidri C C)
18 Sh D.S.Chopade Incharge (Gadhinglaj C.C.)
19 Sh. S. B. Chendake Incharge ( Tawarewadi C.C.)
20 Sh Sudhakar Patil Asst Manager ( Gogave C.C. )
21 Sh. Sachiv Jadhav Incharge (Satelite Dairy, Udgaon Shirol)
22 Sh. M P Patil Sr Officer ( Training Section )
23 Sh. S N Shinde Incharge (Pune )
24 Sh Viraj Shinde Asst Manager(BMC)
25   Public Relation Officer
26 Sh Deepak Rajgolkar Dy Officer (Milkotester)
27 Sh. Shivaji Magdum Incharge (Transport )
28 Sh. Sunil Karande Incharge (Store)
29 Sh K.S.Kadam Security Officer
30 Sh B R Mole Sr Officer (Fodder)